الکسندریا اوکاسیو کورتز

نمایندهٔ مجلس ایالات متحدهٔ آمریکا

About

Thing
Person
الکسَندریا اُکاسیو-کورتز آمریکا فعال سیاسی، آموزگار، سازمان‌دهندهٔ جامعه و سیاستمدار آمریکایی است. در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۸، اُکاسیو-کورتز با شکست یکی از اعضای با سابقهٔ کمیتهٔ مجلس دموکرات‌ها، جوی کراولی در حوزه انتخابی چهاردهم نیویورک، برندهٔ انتخابات حزب دموکرات در این منطقه شد.
الکسندریا اوکاسیو کورتز
تعریف
الکسَندریا اُکاسیو-کورتز آمریکا فعال سیاسی، آموزگار، سازمان‌دهندهٔ جامعه و سیاستمدار آمریکایی است. در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۸، اُکاسیو-کورتز با شکست یکی از اعضای با سابقهٔ کمیتهٔ مجلس دموکرات‌ها، جوی کراولی در حوزه انتخابی چهاردهم نیویورک، برندهٔ انتخابات حزب دموکرات در این منطقه شد.
الکسندریا اوکاسیو کورتز
الکسندریا اوکاسیو کورتز
الکسَندریا اُکاسیو-کورتز آمریکا فعال سیاسی، آموزگار، سازمان‌دهندهٔ جامعه و سیاستمدار آمریکایی است. در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۸، اُکاسیو-کورتز با شکست یکی از اعضای با سابقهٔ کمیتهٔ مجلس دموکرات‌ها، جوی کراولی در حوزه انتخابی چهاردهم نیویورک، برندهٔ انتخابات حزب دموکرات در این منطقه شد.

تلفظ

فارسی

الکسندریا اوکاسیو کورتز

الکسندریا اوکاسیو کورتز
املاالکسندریا اوکاسیو کورتز
تلفظ[الکسندریا اوکاسیو کورتز]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: