اوکراینیان

قوم

About

Thing
اوکراینیان قومی از گروه اسلاوی خاوری هستند که بومی اوکراین می‌باشند، اوکراینیها ششمین گروه نژادی بزرگ اروپا بهشمار می‌روند. به دستور قانون اساسی اوکراین همه شهروندان این کشور به عنوان «اوکراینی» شناخته می‌شوند.
اوکراینیان
تعریف
اوکراینیان قومی از گروه اسلاوی خاوری هستند که بومی اوکراین می‌باشند، اوکراینیها ششمین گروه نژادی بزرگ اروپا بهشمار می‌روند. به دستور قانون اساسی اوکراین همه شهروندان این کشور به عنوان «اوکراینی» شناخته می‌شوند.
اوکراینیان
اوکراینیان
اوکراینیان قومی از گروه اسلاوی خاوری هستند که بومی اوکراین می‌باشند، اوکراینیها ششمین گروه نژادی بزرگ اروپا بهشمار می‌روند. به دستور قانون اساسی اوکراین همه شهروندان این کشور به عنوان «اوکراینی» شناخته می‌شوند.

تلفظ

فارسی

اوکراینیان

اوکراینیان
املااوکراینیان
تلفظ[اوکراینیان]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: