آتش‌نشان

شغل

About

Thing
مأمور آتش‌نشانی یا آتش‌نشان امدادگران آموزش دیده‌ای هستند که وظیفه‌ای اصلی آنها خاموش کردن آتش‌سوزی‌های خطرناک که اموال و غیرنظامی‌ها را تهدید می‌کنند و نجات دادن افراد آسیب دیده در تصادف‌ها، ساختمان فرو ریخته و حوادث است.
آتش‌نشان
تعریف
مأمور آتش‌نشانی یا آتش‌نشان امدادگران آموزش دیده‌ای هستند که وظیفه‌ای اصلی آنها خاموش کردن آتش‌سوزی‌های خطرناک که اموال و غیرنظامی‌ها را تهدید می‌کنند و نجات دادن افراد آسیب دیده در تصادف‌ها، ساختمان فرو ریخته و حوادث است.
آتش‌نشان
آتش‌نشان
مأمور آتش‌نشانی یا آتش‌نشان امدادگران آموزش دیده‌ای هستند که وظیفه‌ای اصلی آنها خاموش کردن آتش‌سوزی‌های خطرناک که اموال و غیرنظامی‌ها را تهدید می‌کنند و نجات دادن افراد آسیب دیده در تصادف‌ها، ساختمان فرو ریخته و حوادث است.

تلفظ

فارسی

آتش‌نشان

آتش‌نشان
املاآتش‌نشان
تلفظ[آتش‌نشان]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: