پرواز

About

Thing
پرواز توانائی جابه‌جا شدن در هوا یا فضا است. انسان به‌طور طبیعی توانائی پرواز ندارد ولی با وسائل پرنده مانند هواپیما و موشک می‌تواند پرواز کند.
پرواز
تعریف
پرواز توانائی جابه‌جا شدن در هوا یا فضا است. انسان به‌طور طبیعی توانائی پرواز ندارد ولی با وسائل پرنده مانند هواپیما و موشک می‌تواند پرواز کند.
پرواز
پرواز
پرواز توانائی جابه‌جا شدن در هوا یا فضا است. انسان به‌طور طبیعی توانائی پرواز ندارد ولی با وسائل پرنده مانند هواپیما و موشک می‌تواند پرواز کند.

تلفظ

فارسی

پرواز

پرواز
املاپرواز
تلفظ[پرواز]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: