مردمان ژاپنی

قوم

About

Thing
مردمان ژاپنی قومی هستند که بومیان کشور ژاپن می‌باشند. ژاپنی‌ها ۹۸٫۵ درصد جمعیت کشورشان را تشکیل می‌دهند. در تمام دنیا حدود ۱۳۰ میلیون ژاپنی زندگی می‌کنند که از این تعداد حدود ۱۲۷ میلیون نفر در این کشور هستند.
مردمان ژاپنی
تعریف
مردمان ژاپنی قومی هستند که بومیان کشور ژاپن می‌باشند. ژاپنی‌ها ۹۸٫۵ درصد جمعیت کشورشان را تشکیل می‌دهند. در تمام دنیا حدود ۱۳۰ میلیون ژاپنی زندگی می‌کنند که از این تعداد حدود ۱۲۷ میلیون نفر در این کشور هستند.
مردمان ژاپنی
مردمان ژاپنی
مردمان ژاپنی قومی هستند که بومیان کشور ژاپن می‌باشند. ژاپنی‌ها ۹۸٫۵ درصد جمعیت کشورشان را تشکیل می‌دهند. در تمام دنیا حدود ۱۳۰ میلیون ژاپنی زندگی می‌کنند که از این تعداد حدود ۱۲۷ میلیون نفر در این کشور هستند.

تلفظ

فارسی

مردمان ژاپنی

مردمان ژاپنی
املامردمان ژاپنی
تلفظ[مردمان ژاپنی]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: