تی‌وی گاید

مجله

About

Thing
Periodical
تی‌وی گاید نام یک مجلهٔ آمریکایی است که گرایش و مطالب آن دربارهٔ برنامه‌های تلویزیونی است و هر دوهفته‌یکبار منتشر می‌شود. علاوه بر جدولِ زمان‌بندیِ پخش برنامه‌های تلویزیونی، اخبار مرتبط با تلویزیون، مصاحبه با ستارگان، شایعات و حواشی و همچنین نقد فیلم و سریال، این مجله، جدول کلمات متقاطع و در برخی شماره‌هایش، زایچه هم دارد.
تی‌وی گاید
تعریف
تی‌وی گاید نام یک مجلهٔ آمریکایی است که گرایش و مطالب آن دربارهٔ برنامه‌های تلویزیونی است و هر دوهفته‌یکبار منتشر می‌شود. علاوه بر جدولِ زمان‌بندیِ پخش برنامه‌های تلویزیونی، اخبار مرتبط با تلویزیون، مصاحبه با ستارگان، شایعات و حواشی و همچنین نقد فیلم و سریال، این مجله، جدول کلمات متقاطع و در برخی شماره‌هایش، زایچه هم دارد.
تی‌وی گاید
تی‌وی گاید
تی‌وی گاید نام یک مجلهٔ آمریکایی است که گرایش و مطالب آن دربارهٔ برنامه‌های تلویزیونی است و هر دوهفته‌یکبار منتشر می‌شود. علاوه بر جدولِ زمان‌بندیِ پخش برنامه‌های تلویزیونی، اخبار مرتبط با تلویزیون، مصاحبه با ستارگان، شایعات و حواشی و همچنین نقد فیلم و سریال، این مجله، جدول کلمات متقاطع و در برخی شماره‌هایش، زایچه هم دارد.

تلفظ

فارسی

تی‌وی گاید

تی‌وی گاید
املاتی‌وی گاید
تلفظ[تی‌وی گاید]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

Sequence Logo is an online tool for creating sequence logos. Paste your multiple sequence alignment and the sequence logo is generated automatically. Use Sequence Logo to easily create vector sequence logo graphs.

Please refer to the Sequence Logo manual for the sequence logo parameters and configuration. Sequence Logo supports multiple color schemes and download formats.

Sequence Logo is sequence logo generator. Sequence logos visualize protein and nucleic acid motifs and patterns identified through multiple sequence alignment.

Te Reo Maps is an online interactive Maori mapping service. All labels in Te Reo Maps are in Maori, making it the first interactive Maori map. Te Reo Maps is the world map, with all countries and territories translated into Maori.

Please refer to the list of countries in Maori for the Maori translations of country names. The list includes all UN members and sovereign territories.