تی‌وی گاید

مجله

About

Thing
Periodical
تی‌وی گاید نام یک مجلهٔ آمریکایی است که گرایش و مطالب آن دربارهٔ برنامه‌های تلویزیونی است و هر دوهفته‌یکبار منتشر می‌شود. علاوه بر جدولِ زمان‌بندیِ پخش برنامه‌های تلویزیونی، اخبار مرتبط با تلویزیون، مصاحبه با ستارگان، شایعات و حواشی و همچنین نقد فیلم و سریال، این مجله، جدول کلمات متقاطع و در برخی شماره‌هایش، زایچه هم دارد.
تی‌وی گاید
تعریف
تی‌وی گاید نام یک مجلهٔ آمریکایی است که گرایش و مطالب آن دربارهٔ برنامه‌های تلویزیونی است و هر دوهفته‌یکبار منتشر می‌شود. علاوه بر جدولِ زمان‌بندیِ پخش برنامه‌های تلویزیونی، اخبار مرتبط با تلویزیون، مصاحبه با ستارگان، شایعات و حواشی و همچنین نقد فیلم و سریال، این مجله، جدول کلمات متقاطع و در برخی شماره‌هایش، زایچه هم دارد.
تی‌وی گاید
تی‌وی گاید
تی‌وی گاید نام یک مجلهٔ آمریکایی است که گرایش و مطالب آن دربارهٔ برنامه‌های تلویزیونی است و هر دوهفته‌یکبار منتشر می‌شود. علاوه بر جدولِ زمان‌بندیِ پخش برنامه‌های تلویزیونی، اخبار مرتبط با تلویزیون، مصاحبه با ستارگان، شایعات و حواشی و همچنین نقد فیلم و سریال، این مجله، جدول کلمات متقاطع و در برخی شماره‌هایش، زایچه هم دارد.

تلفظ

فارسی

تی‌وی گاید

تی‌وی گاید
املاتی‌وی گاید
تلفظ[تی‌وی گاید]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: