کرون دانمارک

واحد پول

About

Thing
کرون دانمارک یکای پول کشور دانمارک، گرینلند و جزایر فارو است. البته این یکای پول در جزایر فارو، کرون فارویی نامیده می‌شود ولی ارزش آن برابر با کرون دانمارک است. هر کرون دانمارک به صد اوره بخش می‌شود. کد ایزو ۴۲۱۷ کرون دانمارک DKK است.
کرون دانمارک
تعریف
کرون دانمارک یکای پول کشور دانمارک، گرینلند و جزایر فارو است. البته این یکای پول در جزایر فارو، کرون فارویی نامیده می‌شود ولی ارزش آن برابر با کرون دانمارک است. هر کرون دانمارک به صد اوره بخش می‌شود. کد ایزو ۴۲۱۷ کرون دانمارک DKK است.
کرون دانمارک
کرون دانمارک
کرون دانمارک یکای پول کشور دانمارک، گرینلند و جزایر فارو است. البته این یکای پول در جزایر فارو، کرون فارویی نامیده می‌شود ولی ارزش آن برابر با کرون دانمارک است. هر کرون دانمارک به صد اوره بخش می‌شود. کد ایزو ۴۲۱۷ کرون دانمارک DKK است.

تلفظ

فارسی

کرون دانمارک

کرون دانمارک
املاکرون دانمارک
تلفظ[کرون دانمارک]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: