اسلواک‌ها

About

Thing
اسلواک‌ها مردمانی از نژاد اسلاو در اروپا هستند که در کشور اسلواکی زندگی می‌کنند. زبان اسواک‌ها زبان اسلواکی است. اکثر اسلواک‌ها در کشور اسلواکی زندگی می‌کنند اما اقلیت‌هایی از آنها در آمریکا، کانادا، چک، صربستان و بریتانیا نیز وجود دارند.
اسلواک‌ها
تعریف
اسلواک‌ها مردمانی از نژاد اسلاو در اروپا هستند که در کشور اسلواکی زندگی می‌کنند. زبان اسواک‌ها زبان اسلواکی است. اکثر اسلواک‌ها در کشور اسلواکی زندگی می‌کنند اما اقلیت‌هایی از آنها در آمریکا، کانادا، چک، صربستان و بریتانیا نیز وجود دارند.
اسلواک‌ها
اسلواک‌ها
اسلواک‌ها مردمانی از نژاد اسلاو در اروپا هستند که در کشور اسلواکی زندگی می‌کنند. زبان اسواک‌ها زبان اسلواکی است. اکثر اسلواک‌ها در کشور اسلواکی زندگی می‌کنند اما اقلیت‌هایی از آنها در آمریکا، کانادا، چک، صربستان و بریتانیا نیز وجود دارند.

تلفظ

فارسی

اسلواک‌ها

اسلواک‌ها
املااسلواک‌ها
تلفظ[اسلواک‌ها]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: