دانمارکی‌ها

قومیت

About

Thing
مردم دانمارکی یا دانمارکی‌ها به ملت و قومیتی اطلاق می‌شود که در کشور دانمارک به دنیا آمده‌اند و به زبان دانمارکی صحبت می‌کنند.
دانمارکی‌ها
تعریف
مردم دانمارکی یا دانمارکی‌ها به ملت و قومیتی اطلاق می‌شود که در کشور دانمارک به دنیا آمده‌اند و به زبان دانمارکی صحبت می‌کنند.
دانمارکی‌ها
دانمارکی‌ها
مردم دانمارکی یا دانمارکی‌ها به ملت و قومیتی اطلاق می‌شود که در کشور دانمارک به دنیا آمده‌اند و به زبان دانمارکی صحبت می‌کنند.

تلفظ

فارسی

دانمارکی‌ها

دانمارکی‌ها
املادانمارکی‌ها
تلفظ[دانمارکی‌ها]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: