سالگرد

About

Thing
سالگرد، مراسم یادبود و جشنی است که در سالروز برگزار شود. در واقع به یادبود یا جشنی که در روزی از سال برگزار شود که نخستین رویداد در گذشته در همان روز از سال رخ داده، سالگرد می‌گویند.
سالگرد
تعریف
سالگرد، مراسم یادبود و جشنی است که در سالروز برگزار شود. در واقع به یادبود یا جشنی که در روزی از سال برگزار شود که نخستین رویداد در گذشته در همان روز از سال رخ داده، سالگرد می‌گویند.
سالگرد
سالگرد
سالگرد، مراسم یادبود و جشنی است که در سالروز برگزار شود. در واقع به یادبود یا جشنی که در روزی از سال برگزار شود که نخستین رویداد در گذشته در همان روز از سال رخ داده، سالگرد می‌گویند.

تلفظ

فارسی

سالگرد

سالگرد
املاسالگرد
تلفظ[سالگرد]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: