زبان کره‌ای

زبان انسان

About

Thing
زبان کره‌ای یا هانگول به کره‌ای: 한국어/조선말 زبان رسمی دو کشور کره شمالی و کره جنوبی است. کره‌ای همچنین یکی از دو زبان رسمی در ولایت خودمختار یانبیان کره‌ای در چین است.
زبان کره‌ای
تعریف
زبان کره‌ای یا هانگول به کره‌ای: 한국어/조선말 زبان رسمی دو کشور کره شمالی و کره جنوبی است. کره‌ای همچنین یکی از دو زبان رسمی در ولایت خودمختار یانبیان کره‌ای در چین است.
زبان کره‌ای
زبان کره‌ای
زبان کره‌ای یا هانگول به کره‌ای: 한국어/조선말 زبان رسمی دو کشور کره شمالی و کره جنوبی است. کره‌ای همچنین یکی از دو زبان رسمی در ولایت خودمختار یانبیان کره‌ای در چین است.

تلفظ

فارسی

زبان کره‌ای

زبان کره‌ای
املازبان کره‌ای
تلفظ[زبان کره‌ای]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: