زمین

سیاره
Thing
Place
زمین سومین سیارهٔ سامانهٔ خورشیدی است که در فاصلهٔ۱۴۹, ۶۰۰, ۰۰۰کیلومتری از ستارهٔ خورشید قرار دارد. از نظر واژه شناسی ایرانی، زم یکی از فرشتگان دین زرتشت بوده‌است که با پسوند «ین» زمین را به وجود آورده‌است.
زمین
تعریف
زمین سومین سیارهٔ سامانهٔ خورشیدی است که در فاصلهٔ۱۴۹, ۶۰۰, ۰۰۰کیلومتری از ستارهٔ خورشید قرار دارد. از نظر واژه شناسی ایرانی، زم یکی از فرشتگان دین زرتشت بوده‌است که با پسوند «ین» زمین را به وجود آورده‌است.
زمین
زمین
زمین سومین سیارهٔ سامانهٔ خورشیدی است که در فاصلهٔ۱۴۹, ۶۰۰, ۰۰۰کیلومتری از ستارهٔ خورشید قرار دارد. از نظر واژه شناسی ایرانی، زم یکی از فرشتگان دین زرتشت بوده‌است که با پسوند «ین» زمین را به وجود آورده‌است.
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the definition of each subject.

Your Cofactor profile
Sign up for an account to create your personal profile.