پیش‌پرده

About

Thing
پیش پرده فیلم کوتاهی است که در بر دارنده منتخبی از نماهای حساس و جذاب فیلم اصلی باشد و نمایش فیلم اصلی را در آینده‌ای نزدیک نوید دهد.
پیش‌پرده
تعریف
پیش پرده فیلم کوتاهی است که در بر دارنده منتخبی از نماهای حساس و جذاب فیلم اصلی باشد و نمایش فیلم اصلی را در آینده‌ای نزدیک نوید دهد.
پیش‌پرده
پیش‌پرده
پیش پرده فیلم کوتاهی است که در بر دارنده منتخبی از نماهای حساس و جذاب فیلم اصلی باشد و نمایش فیلم اصلی را در آینده‌ای نزدیک نوید دهد.

تلفظ

فارسی

پیش‌پرده

پیش‌پرده
املاپیش‌پرده
تلفظ[پیش‌پرده]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: