مردم فرانسوی

گروه‌ قومی

About

Thing
فرانسوی نام ملیت ساکنان کشور فرانسه است. مردمان فرانسه خود البته از چندین گروه قومی مختلف تشکیل شده‌اند. با وجود اینکه در زمان انقلاب کبیر فرانسه تنها نیمی از مردم فرانسه به زبان فرانسوی می‌توانستند صحبت کنند اما اکنون زبان مادری اکثر مطلق فرانسویان زبان فرانسه است.
مردم فرانسوی
تعریف
فرانسوی نام ملیت ساکنان کشور فرانسه است. مردمان فرانسه خود البته از چندین گروه قومی مختلف تشکیل شده‌اند. با وجود اینکه در زمان انقلاب کبیر فرانسه تنها نیمی از مردم فرانسه به زبان فرانسوی می‌توانستند صحبت کنند اما اکنون زبان مادری اکثر مطلق فرانسویان زبان فرانسه است.
مردم فرانسوی
مردم فرانسوی
فرانسوی نام ملیت ساکنان کشور فرانسه است. مردمان فرانسه خود البته از چندین گروه قومی مختلف تشکیل شده‌اند. با وجود اینکه در زمان انقلاب کبیر فرانسه تنها نیمی از مردم فرانسه به زبان فرانسوی می‌توانستند صحبت کنند اما اکنون زبان مادری اکثر مطلق فرانسویان زبان فرانسه است.

تلفظ

فارسی

مردم فرانسوی

مردم فرانسوی
املامردم فرانسوی
تلفظ[مردم فرانسوی]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: