سازمان آتش‌نشانی

About

Thing
سازمان آتش‌نشانی یک سازمان دولتی بوده که در ایران زیر نظر شهرداری هر شهر فعالیت می نماید. که وظیفه مقابله با آتش و برخی دیگر از سوانح و حوادث را بر عهده دارد.
سازمان آتش‌نشانی
تعریف
سازمان آتش‌نشانی یک سازمان دولتی بوده که در ایران زیر نظر شهرداری هر شهر فعالیت می نماید. که وظیفه مقابله با آتش و برخی دیگر از سوانح و حوادث را بر عهده دارد.
سازمان آتش‌نشانی
سازمان آتش‌نشانی
سازمان آتش‌نشانی یک سازمان دولتی بوده که در ایران زیر نظر شهرداری هر شهر فعالیت می نماید. که وظیفه مقابله با آتش و برخی دیگر از سوانح و حوادث را بر عهده دارد.

تلفظ

فارسی

سازمان آتش‌نشانی

سازمان آتش‌نشانی
املاسازمان آتش‌نشانی
تلفظ[سازمان آتش‌نشانی]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: