برنامه‌نویسی شیءگرا

پارادایم زبان برنامه نویسی

About

Thing
برنامه‌نویسی شیءگرا یک شیوه برنامه‌نویسی است، که ساختار یا بلوک اصلی اجزای آن، شیءها می‌باشند. در این شیوه برنامه‌نویسی، برنامه به شیء گرایش پیدا می‌کند، به این معنا که داده‌ها و توابعی که بر روی این داده‌ها عمل می‌کنند، تا حد امکان در قالبی به نام شیء و در کنار یکدیگر قرار گرفته، جمع‌بندی شده و یک واحد را تشکیل می‌دهند و نسبت به محیط بیرونِ خود، کپسوله می‌شوند.
برنامه‌نویسی شیءگرا
تعریف
برنامه‌نویسی شیءگرا یک شیوه برنامه‌نویسی است، که ساختار یا بلوک اصلی اجزای آن، شیءها می‌باشند. در این شیوه برنامه‌نویسی، برنامه به شیء گرایش پیدا می‌کند، به این معنا که داده‌ها و توابعی که بر روی این داده‌ها عمل می‌کنند، تا حد امکان در قالبی به نام شیء و در کنار یکدیگر قرار گرفته، جمع‌بندی شده و یک واحد را تشکیل می‌دهند و نسبت به محیط بیرونِ خود، کپسوله می‌شوند.
برنامه‌نویسی شیءگرا
برنامه‌نویسی شیءگرا
برنامه‌نویسی شیءگرا یک شیوه برنامه‌نویسی است، که ساختار یا بلوک اصلی اجزای آن، شیءها می‌باشند. در این شیوه برنامه‌نویسی، برنامه به شیء گرایش پیدا می‌کند، به این معنا که داده‌ها و توابعی که بر روی این داده‌ها عمل می‌کنند، تا حد امکان در قالبی به نام شیء و در کنار یکدیگر قرار گرفته، جمع‌بندی شده و یک واحد را تشکیل می‌دهند و نسبت به محیط بیرونِ خود، کپسوله می‌شوند.

تلفظ

فارسی

برنامه‌نویسی شیءگرا

برنامه‌نویسی شیءگرا
املابرنامه‌نویسی شیءگرا
تلفظ[برنامه‌نویسی شیءگرا]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: