رقابت مرحله‌ای

About

Thing
در ورزش، مرحله یا دور واحدی از یک مسابقه مانند رویدادهای چندروزه است که به دلیل طولانی بودن مسافتی که باید طی شود، به چند بخش تقسیم می‌شود.
رقابت مرحله‌ای
تعریف
در ورزش، مرحله یا دور واحدی از یک مسابقه مانند رویدادهای چندروزه است که به دلیل طولانی بودن مسافتی که باید طی شود، به چند بخش تقسیم می‌شود.
رقابت مرحله‌ای
رقابت مرحله‌ای
در ورزش، مرحله یا دور واحدی از یک مسابقه مانند رویدادهای چندروزه است که به دلیل طولانی بودن مسافتی که باید طی شود، به چند بخش تقسیم می‌شود.

تلفظ

فارسی

رقابت مرحله‌ای

رقابت مرحله‌ای
املارقابت مرحله‌ای
تلفظ[رقابت مرحله‌ای]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: