سوئدی‌ها

قومیت

About

Thing
سوئدی‌ها ملت و قومیتی هستند بومی سوئد، که عموماً در سوئد و دیگر کشورهای نوردیک زندگی می‌کنند، و برخی مردم کشورهای دیگر دارای نیاکان سوئدی بوده‌اند.
سوئدی‌ها
تعریف
سوئدی‌ها ملت و قومیتی هستند بومی سوئد، که عموماً در سوئد و دیگر کشورهای نوردیک زندگی می‌کنند، و برخی مردم کشورهای دیگر دارای نیاکان سوئدی بوده‌اند.
سوئدی‌ها
سوئدی‌ها
سوئدی‌ها ملت و قومیتی هستند بومی سوئد، که عموماً در سوئد و دیگر کشورهای نوردیک زندگی می‌کنند، و برخی مردم کشورهای دیگر دارای نیاکان سوئدی بوده‌اند.

تلفظ

فارسی

سوئدی‌ها

سوئدی‌ها
املاسوئدی‌ها
تلفظ[سوئدی‌ها]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: