زبان اسلواکی

زبان انسان

About

Thing
زبان اسلوواک یک زبان هندواروپایی و از خانواده زبان‌های اسلاوی‌است. این زبان در کنار زبان‌های چک، لهستانی و سورابی شاخه اسلاوی باختری را دربرمی‌گیرد. اسلوواک به ویژه به زبان چکی نزدیک است. اسلوواک در اسلواکی ۵میلیون گویشور دارد. همچنین کوچندگان اسلوواک‌زبان به آمریکا ۵۰۰هزار تن اند. همچنین اسلوواک‌زبانانی که پیش‌از فروپاشی چکسلواکی در جمهوری چک کنونی جاگیر شده اند ۳۲۰هزار تن اند. در مجارستان نیز اقلیت نژادی ۲۰هزاری از اسلواک‌ها از دیرباز می‌زیند.
زبان اسلواکی
تعریف
زبان اسلوواک یک زبان هندواروپایی و از خانواده زبان‌های اسلاوی‌است. این زبان در کنار زبان‌های چک، لهستانی و سورابی شاخه اسلاوی باختری را دربرمی‌گیرد. اسلوواک به ویژه به زبان چکی نزدیک است. اسلوواک در اسلواکی ۵میلیون گویشور دارد. همچنین کوچندگان اسلوواک‌زبان به آمریکا ۵۰۰هزار تن اند. همچنین اسلوواک‌زبانانی که پیش‌از فروپاشی چکسلواکی در جمهوری چک کنونی جاگیر شده اند ۳۲۰هزار تن اند. در مجارستان نیز اقلیت نژادی ۲۰هزاری از اسلواک‌ها از دیرباز می‌زیند.
زبان اسلواکی
زبان اسلواکی
زبان اسلوواک یک زبان هندواروپایی و از خانواده زبان‌های اسلاوی‌است. این زبان در کنار زبان‌های چک، لهستانی و سورابی شاخه اسلاوی باختری را دربرمی‌گیرد. اسلوواک به ویژه به زبان چکی نزدیک است. اسلوواک در اسلواکی ۵میلیون گویشور دارد. همچنین کوچندگان اسلوواک‌زبان به آمریکا ۵۰۰هزار تن اند. همچنین اسلوواک‌زبانانی که پیش‌از فروپاشی چکسلواکی در جمهوری چک کنونی جاگیر شده اند ۳۲۰هزار تن اند. در مجارستان نیز اقلیت نژادی ۲۰هزاری از اسلواک‌ها از دیرباز می‌زیند.

تلفظ

فارسی

زبان اسلواکی

زبان اسلواکی
املازبان اسلواکی
تلفظ[زبان اسلواکی]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

Sequence Logo is an online tool for creating sequence logos. Paste your multiple sequence alignment and the sequence logo is generated automatically. Use Sequence Logo to easily create vector sequence logo graphs.

Please refer to the Sequence Logo manual for the sequence logo parameters and configuration. Sequence Logo supports multiple color schemes and download formats.

Sequence Logo is sequence logo generator. Sequence logos visualize protein and nucleic acid motifs and patterns identified through multiple sequence alignment.

Te Reo Maps is an online interactive Maori mapping service. All labels in Te Reo Maps are in Maori, making it the first interactive Maori map. Te Reo Maps is the world map, with all countries and territories translated into Maori.

Please refer to the list of countries in Maori for the Maori translations of country names. The list includes all UN members and sovereign territories.