مستند تلویزیونی

About

Thing
مستند تلویزیونی ژانری از برنامه‌های تلویزیونی که در قالب مستند تهیه می‌شوند. این مستندات ممکن است به صورت یک مجموعه چند قسمتی تهیه و پخش شوند که به آن‌ها مجموعه تلویزیونی مستند یا docuseries می‌گویند؛ همچنین ممکن است به صورت تک قسمت ویژه برای یک شبکه تلویزیونی یا پخش اخبار تهیه شوند بدون این‌که در سالن سینما به اکران برسند یا در تعریف تله‌فیلم قرار بگیرند.
مستند تلویزیونی
تعریف
مستند تلویزیونی ژانری از برنامه‌های تلویزیونی که در قالب مستند تهیه می‌شوند. این مستندات ممکن است به صورت یک مجموعه چند قسمتی تهیه و پخش شوند که به آن‌ها مجموعه تلویزیونی مستند یا docuseries می‌گویند؛ همچنین ممکن است به صورت تک قسمت ویژه برای یک شبکه تلویزیونی یا پخش اخبار تهیه شوند بدون این‌که در سالن سینما به اکران برسند یا در تعریف تله‌فیلم قرار بگیرند.
مستند تلویزیونی
مستند تلویزیونی
مستند تلویزیونی ژانری از برنامه‌های تلویزیونی که در قالب مستند تهیه می‌شوند. این مستندات ممکن است به صورت یک مجموعه چند قسمتی تهیه و پخش شوند که به آن‌ها مجموعه تلویزیونی مستند یا docuseries می‌گویند؛ همچنین ممکن است به صورت تک قسمت ویژه برای یک شبکه تلویزیونی یا پخش اخبار تهیه شوند بدون این‌که در سالن سینما به اکران برسند یا در تعریف تله‌فیلم قرار بگیرند.

تلفظ

فارسی

مستند تلویزیونی

مستند تلویزیونی
املامستند تلویزیونی
تلفظ[مستند تلویزیونی]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: