زبان ویتنامی

زبان انسان

About

Thing
ویتنامی زبان رسمی و اداری کشور ویتنام می‌باشد. زبان ویتنامی که پس از زبان چینی، دومین زبان مهم گروه زبان‌های نواخت‌بر آسیا به‌شمار می‌آید در زمره زبان‌های استرا-آسیایی می‌باشد.
زبان ویتنامی
تعریف
ویتنامی زبان رسمی و اداری کشور ویتنام می‌باشد. زبان ویتنامی که پس از زبان چینی، دومین زبان مهم گروه زبان‌های نواخت‌بر آسیا به‌شمار می‌آید در زمره زبان‌های استرا-آسیایی می‌باشد.
زبان ویتنامی
زبان ویتنامی
ویتنامی زبان رسمی و اداری کشور ویتنام می‌باشد. زبان ویتنامی که پس از زبان چینی، دومین زبان مهم گروه زبان‌های نواخت‌بر آسیا به‌شمار می‌آید در زمره زبان‌های استرا-آسیایی می‌باشد.

تلفظ

فارسی

زبان ویتنامی

زبان ویتنامی
املازبان ویتنامی
تلفظ[زبان ویتنامی]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: