بیل دی بلازیو

شهردار نیویورک

About

Thing
Person
بیل دی بلازیو شهردار نیویورک آمریکا است. او در انتخابات ۲۰۱۳ شهرداری نیویورک به پیروزی رسید. وی در این انتخابات رقیب خود «جو لوتا» را با فاصله زیادی پشت سر گذاشت.
بیل دی بلازیو
تعریف
بیل دی بلازیو شهردار نیویورک آمریکا است. او در انتخابات ۲۰۱۳ شهرداری نیویورک به پیروزی رسید. وی در این انتخابات رقیب خود «جو لوتا» را با فاصله زیادی پشت سر گذاشت.
بیل دی بلازیو
بیل دی بلازیو
بیل دی بلازیو شهردار نیویورک آمریکا است. او در انتخابات ۲۰۱۳ شهرداری نیویورک به پیروزی رسید. وی در این انتخابات رقیب خود «جو لوتا» را با فاصله زیادی پشت سر گذاشت.

تلفظ

فارسی

بیل دی بلازیو

بیل دی بلازیو
املابیل دی بلازیو
تلفظ[بیل دی بلازیو]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

همچنین نگاه کنید

See also: