زبان ها

আব্দুল সামাদ নাসের

عبدول صمد ناصر: مجری تلویزیون
زبان:
تلفظ
আব্দুল সামাদ নাসের
আব্দুল সামাদ নাসের
املاআব্দুল সামাদ নাসের
تلفظ[আব্দুল সামাদ নাসের]
تلفظ اسم شما
ضبط تلفظ نام شما را ثبت کنید.