زبان ها
زبان:
تلفظ
🩲
🩲
املا🩲
تلفظ[🩲]
همچنین نگاه کنید
تلفظ اسم شما
ضبط تلفظ نام شما را ثبت کنید.