زبان ها
زبان:
تلفظ
🦪
🦪
املا🦪
تلفظ[🦪]
همچنین نگاه کنید
تلفظ اسم شما
ضبط تلفظ نام شما را ثبت کنید.