زبان ها
زبان:
تلفظ
🧇
🧇
املا🧇
تلفظ[🧇]
همچنین نگاه کنید
تلفظ اسم شما
ضبط تلفظ نام شما را ثبت کنید.