زبان ها
زبان:
تلفظ
🪁
🪁
املا🪁
تلفظ[🪁]
همچنین نگاه کنید
تلفظ اسم شما
ضبط تلفظ نام شما را ثبت کنید.