زبان ها
زبان:
تلفظ
🧄
🧄
املا🧄
تلفظ[🧄]
همچنین نگاه کنید
تلفظ اسم شما
ضبط تلفظ نام شما را ثبت کنید.