زبان ها
زبان:
تلفظ
🐵
🐵
املا🐵
تلفظ[🐵]
همچنین نگاه کنید
تلفظ اسم شما
ضبط تلفظ نام شما را ثبت کنید.