زبان ها
زبان:
تلفظ
🐕
🐕
املا🐕
تلفظ[🐕]
همچنین نگاه کنید
تلفظ اسم شما
ضبط تلفظ نام شما را ثبت کنید.