زبان ها
زبان:
تلفظ
🦞
🦞
املا🦞
تلفظ[🦞]
همچنین نگاه کنید
تلفظ اسم شما
ضبط تلفظ نام شما را ثبت کنید.