زبان ها
زبان:
تلفظ
🪔
🪔
املا🪔
تلفظ[🪔]
همچنین نگاه کنید
تلفظ اسم شما
ضبط تلفظ نام شما را ثبت کنید.