زبان ها
زبان:
تلفظ
🥶
🥶
املا🥶
تلفظ[🥶]
همچنین نگاه کنید
تلفظ اسم شما
ضبط تلفظ نام شما را ثبت کنید.