زبان ها

Guillem Anglada-Escudé

زبان:
تلفظ
Guillem Anglada-Escudé
Guillem Anglada-Escudé
املاGuillem Anglada-Escudé
تلفظ[Guillem Anglada-Escudé]
@GuillemAnglada
تلفظ اسم شما
ضبط تلفظ نام شما را ثبت کنید.