زبان ها

Şükrü Özyıldız

زبان:
تلفظ
Şükrü Özyıldız
Şükrü Özyıldız
املاŞükrü Özyıldız
تلفظ[Şükrü Özyıldız]
@sukruozyildiz
تلفظ اسم شما
ضبط تلفظ نام شما را ثبت کنید.