ساندرا اوه

بازیگر
انگلیسی

Sandra Oh

Sandra Oh
املاSandra Oh
تلفظ[Sandra Oh]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciation of the name of each subject.

همچنین نگاه کنید
تلفظ اسم شما
ضبط تلفظ نام شما را ثبت کنید.