زبان فیلیپینی

زبان انسان
انگلیسی

Filipino language

Filipino language
املاFilipino language
تلفظ[Filipino language]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciation of the name of each subject.

تلفظ اسم شما
ضبط تلفظ نام شما را ثبت کنید.