زبان ها

ژاپن

یک کشور در شرق آسیا
زبان:
تلفظ
ژاپن
ژاپن
املاژاپن
تلفظ[ژاپن]
تعریف
مجمع‌الجزایر ژاپن کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی است، که یکی از قدرت‌های اصلی اقتصادیِ جهان و سومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی است.. ژاپن یک کشور پادشاهی‌است که برمبنای قانون اساسی ژاپن اداره می‌شود.
Location
Location of ژاپن
Location of ژاپن
تلفظ اسم شما
ضبط تلفظ نام شما را ثبت کنید.