Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Iran
Language: FA
Discover pronunciations:

  اتینیل استرادیول

  زبان:
  تلفظ
  اتینیل استرادیول
  اتینیل استرادیول
  املااتینیل استرادیول
  تلفظ[اتینیل استرادیول]
  تعریف
  اتینیل استرادیول نام تجارتی: Estinyl طبقه بندی فارماکولوژیک: استروژن طبقه بندی درمانی: جایگزین استروژن، ضد نئوپلاسم اشکال دارویی: قرص ۰٫۵ میلی گرمی و ۰٫۰۵ میلی گرمی

  Pronunciation of your name

  Share the definitive record of your name pronunciation.